Další činnost exekutora

Soudní exekutor v rámci tzv. další činnosti může zejména

a) poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu

b) sepisovat listiny, přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci

c) provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí

d) sepsat exekutorský zápis, v němž na žádost osvědčí skutkové děje, či stav věci, např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo se exekutor přesvědčil o stavu věci.