Předpisy související s exekučním řízením

 • Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
 • Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
 • Zákon č. 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
 • Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
 • Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
 • Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměně a náhradách notářů a správců dědictví
 • Vyhláška č. 485/2000 Sb., o odměně správců podniku, způsobu jejího určení a o určení náhrady jejich hotových výdajů
 • Vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidence exekucí