Exekuční řízení

Předpokladem pro exekuční řízení je, že povinný dobrovolně nesplní to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. V takovém případě může oprávněný z vykonatelného rozhodnutí – exekučního titulu podat exekuční návrh.

Exekuční návrh se podává k soudnímu exekutorovi, jehož si oprávněný zvolil a uvedl jej v exekučním návrhu. V exekučním návrhu musí být označen soudní exekutor, který má být pověřen provedením exekuce s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, dále jméno, příjmení a bydliště účastníků, v případě právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaj o tom, zda popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. Návrh musí být podepsán a datován.

K exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Exekučním titulem je:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek (platební rozkaz, rozsudek, usnesení)
  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek (trestní příkaz, rozsudek)
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí soudu ve správním soudnictví
  • vykonatelná rozhodnutí orgánů státní správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i smíry schválené těmito orgány
  • vykonatelných rozhodnutí a výkazů nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, rozhodnutí orgánů evropských společenství
  • jiná vykonatelná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Exekutor, kterému došel exekuční návrh oprávněného, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k provedení exekuce.

Podání exekučního návrhu není zpoplatněno, náklady exekuce, které tvoří odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhradu za doručení písemností, daň z přidané hodnoty, popř. odměna a náhrada nákladů správce podniku hradí exekutorovi povinný.